Generalforsamling referat 2023

Referat Ordinær Generalforsamling 2023

Dato:        11. juni 2023

Mødested:  Lumsås forsamlingshus

Fremmøde: 20 parceller var fremmødt – 1 fuldmagt 

1. Valg af dirigent
Henning Lehmann Bastian blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


2. Valg af referent
Marion Clauding (suppleant til bestyrelsen) blev valgt.


3. Bestyrelsens beretning
Punkt 5 i dagsorden vedr. reparation af stikveje trækkes tilbage
Inden selve beretningen orienterede formanden om at punkt 5 i dagsordenen trækkes tilbage af bestyrelsen, da forslaget ikke kan gennemføres uden en formel afstemning om ændring af ordensreglerne.
Formanden beklagede den tekniske fejl.


Formand Doris Andersson afgav bestyrelsens beretning for 2022/23.
Møder og aktiviteter siden sidste ordinære generalforsamling
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder siden Generalforsamlingen i 2022 og referaterne fra møderne er sendt ud til orientering til de medlemmer, vi har mailadresser til. Referaterne sendes ud med e-mail iht. tilgængelig mailliste og kan desuden rekvireres hos bestyrelsen.
Kragemosevej og Grusbunker
Grusvejen bliver vedligeholdt 2 gange årligt - om foråret også med støvbinder. Der kom også støvbinder på inden Pinse, men da det pt. endnu ikke har regnet, virker støvbinderen ikke.
Desuden udlægges grusbunker til mindre vedligehold i løbet af året. Bestyrelsen er tilfreds med leverandøren og resultatet.
Vejbredder
Bestyrelsen er bekymrede over at vej bredden langsomt ændres hvis matriklerne ud mod Kragemosevej ikke er bevidste omkring hvor deres skel er. Så endnu engang opfordres alle til at holde beplantningen inden for egen matrikel. Reglerne er givet af kommunen og forvaltes ikke af grundejerforeningen. Vi henstiller dog til, at reglerne overholdes for det fælles bedste.
Vi kan desuden referere til kommunens folder – Beskæring og godt naboskab – glæd din nabo og dine øvrige omgivelser – husk at beskære iht. reglerne.
Strandarealet
Badebroen kom op i uge 17 og blev hurtigt taget i brug. Ellers ingen bemærkninger til strandarealet.
Nye affaldsordninger i sommerhuse 2023
Bestyrelsen orienterede i referat fra bestyrelsens møde i marts 2023 om den nye ordning, der betyder at hver matrikel får 4 beholdere, og at der er mulighed for en naboløsning ved henvendelse til kommunen.
Alle har formodentlig nu fået orientering fra kommunen i en e-post henvendelse.
Bestyrelsen synes, at det er en god idé at samarbejde med naboerne om deling af de mange nye affaldsbeholdere for at reducere det samlede antal i foreningen
Betaling af kontingent
Generelt modtager vi kontingentet rettidigt senest den 15. februar, og det er virkelig positivt. Vores kasserer vil dog blive sparet for at bruge sin fritid, på at rykke dem der ikke betaler til tiden – så tag hensyn og betal til tiden.
Tag din tjans i bestyrelsen
En opfordring fra bestyrelsen til alle medlemmer om at foreningen ikke kan drives uden frivillige indsatser, og at det løbende er en god idé med udskiftninger i bestyrelsen. Aktuelt skal der i dag vælges ny revisor, men nyt engagement fra medlemmerne er til enhver tid velkomment.


Kommentarer til bestyrelsens beretning
Der blev stillet forslag om senere deadline for forslag fra medlemmerne til evt. vedtagelse på generalforsamlingen. Det vil blive drøftet i bestyrelsen, men kræver en vedtægtsændring for at kunne gennemføres.

Beretningen blev herefter godkendt.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022
Iben Lorentzen (kasserer) gennemgik kort regnskabet for 2022, som er blevet udsendt til medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt.


5. Forslag om reparation af stikveje
Bestyrelsens forslag blev trukket tilbage som beskrevet ovenfor.
Se i øvrigt bemærkningerne under pkt. 12. Eventuelt.

7. Fremlæggelse af budget for grundejerforeningen 2024.
Budgetforslaget er d. 17. maj 2022 udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Pga. prisstigninger fordrer budgettet en mindre kontingentforhøjelse pr. parcel på kr. 20. Der er ikke aktuelt behov for at forstærke foreningens likviditet yderligere.
Budgettet blev vedtaget.


8. Fastlæggelse af kontingent ud fra budget 2024
Kontingentet for 2024 blev på basis af budgetvedtagelsen fastlagt til kr. 720.
Indbetales senest den 15. februar 2024 til Reg.nr. 1551 konto nr. 9132392.
Husk at angive medlemsnummer og sommerhusadresse ved indbetalingen.


9. Forslag.
Som anført i dagsordenen har bestyrelsen ikke modtaget forslag fra medlemmerne inden fristens udløb d. 15. april 2023.


10. Orientering fra Pumpelaget
Gert Juhl-Laugesen orienterede om den aktuelle status og forklarede desuden af hensyn til nye parcelejere, hvad pumpelagets opgaver er. Der blev spurgt specifikt til vedligeholdelsen af fx grøfter, der indgår som en del af drænstrukturen. Svaret er, at vedligeholdelsen ligger udenfor pumpelagets ansvarsområde, men det menes at påhvile de specifikke ejere af den pågældende grøft, det kunne være en parcelejer eller kommunen.


11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

10.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
1. Iben Lorenzen: Blev genvalgt med applaus.
2. Søren Clauding: Blev genvalgt med applaus.
10.2 Valg af Suppleanter:
Marion Clauding: Blev genvalgt som 1. suppleant med applaus.
Karin Steen: Blev genvalgt som 2. suppleant med applaus.


12. Valg af revisor og revisor suppleant:
Revisor Gitte Jensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takker Gitte for mange års professionel indsats.
Anette Storgaard Pedersen meldte sig som kandidat til revisor.
Ny revisor er: Anette Storgaard Pedersen – valgt med applaus.
Revisorsuppleant: Karin Buch blev valgt med applaus.


13. Eventuelt
Problemstillingen omkring vedligeholdelse af stikvejene blev drøftet. Udover det forhold, at en ændret varetagelse af vedligeholdelsen kræver en ændring af ordensreglerne, gav flere udtryk for, at det er de enkelte parceller, der som hidtil, selv skal foretage den nødvendige vedligeholdelse af stikvejene.
Hvis en parcelejer eksempelvis får foretaget håndværksmæssigt arbejde, tilbygninger, nybygninger etc., der medfører en belastning af stikvejen (såvel som Kragemosevej), som kræver reparation, skal den enkelte parcelejer forestå udgiften dertil.
Bestyrelsen oplyste at stikvejene vedligeholdes med grus fra de 2 grusbunker, eller som det fremgår af referat fra generalforsamlingen 13. juni 2021 er denne mulighed også til stede:


Grusbunker til den enkelte stikvej kan blive lagt ved stikvejen i samme arbejdsgang som det almindelige vedligehold af Kragemosevej. For at kunne tilbyde det, skal henvendelsen ske til bestyrelsens vejansvarlige fra en enkelt repræsentant for hele stikvejen, så man på vejen er enige om, accepterer og anviser præcis hvor grusbunken til beboernes egen reparation af vejen lægges.


--ooOoo--


Mødet hævet kl. 12:30.
/Marion Clauding